தினப்புயல் வாராந்த பத்திரிகை e-Paper: டிசம்பர் 12, 2021

https://www.thinappuyal.com/wp-content/uploads/2021/12/convert-jpg-to-pdf.net_2021-12-12_05-10-10-1.pdf

Previous articleShort-term power cuts in parts of the island
Next articlePresident prorogues parliament